Strona główna » Dokumenty » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Rawiczu przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Rawiczu (63-900).
2. Inspektorat wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można uzyskać kontakt pod adresem e-mail: iod@piwrawicz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zdrowia publicznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Inspektoratu na podstawie zawartej z Inspektoratem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), obsługa prawna (Kancelaria Prawna), obsługa diagnostyczna (laboratoria diagnostyczne), obsługa informatyczna (dostęp do systemów informatycznych), obsługa bankowości elektronicznej (realizacja przelewów), oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie stosownych przepisów prawa
a w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem realizacji usługi oraz w przypadkach czynności wszczynanych z Urzędu możliwością skierowania sprawy do organu ścigania celem przymuszenia.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: RODO
Kadencja: Rok 2008 (2008 - 2008)
Autor informacji: Ewa Bandura
Informację wprowadził: Ewa Bandura
Opublikowany dnia: 2018-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie