Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » PRACA REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH UMOWY ZLECENIA

PRACA REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH UMOWY ZLECENIA


Praca - realizacja zadań w ramach umowy zlecenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu w związku z art. 16 ustawy
o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2022, poz. 2629) ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia lub działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Rodzaj czynności:
- a - szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze, obserwacja zwierząt podejrzanych o wściekliznę
- b - sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
- c - badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
- d - sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju
- e - badanie mięsa zwierząt łownych
- f - sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
- g - sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich
- h- sprawowanie nadzoru nad wyładowaniem ze statków rybackich i statków przetwórni rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab
- i – sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych
- j – pobieranie próbek do badań
- k – sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią
- l – badanie laboratoryjne Mięsa na obecność włośni
- m – prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
- n – kontrola pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
- czynności pomocnicze polegające na wspieraniu lekarza weterynarii przy wykonywaniu przez tego lekarza weterynarii:
a) badań klinicznych zwierząt,
b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
c) pobierania próbek do badań,
d) sekcji zwłok zwierzęcych
- w tym zakresie dokumentowania wykonywanych czynności
e) poskramianie Zwierząt
f) czynności pomocnicze w przypadku wykonywania przez lekarza weterynarii badań klinicznych zwierząt gatunku pszczoła miodna
- czynności pomocnicze przy badaniu przed i poubojowym


Wymagane dokumenty :

• Prawo wykonywania zawodu
• Odpis dyplomu
• Dokument zawierający zgodę właściwej osoby na wyznaczenia (dotyczy pracowników w innych powiatach)
• Potwierdzenie udziału w badaniach biegłości w zakresie badań na obecność włośni metodą referencyjną organizowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i uzyskanych wyników
• Dokumenty potwierdzające terminowe i rzetelne wykonywanie czynności w ostatnim miejscu wyznaczenia oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, a także aktualizowanie wiedzy;
• kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt – w przypadku ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
• kopia dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii-w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia
• kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii-w przypadku nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich
• kopia dokumentu potwierdzającego odbycie miesięcznej praktyki w powiatowym inspektoracie weterynarii, wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii-w przypadku pobierania próbek do badań
• zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP
• aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii lub lekarz weterynarii
• aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno -epidemiologicznych
• aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty
• kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Ponadto prawidłowo wypełnione dokumenty załączone do ogłoszenia tj.:

• Oświadczenie zleceniobiorcy
• Zgłoszenie wstępnej gotowości
• Oświadczenie o niekaralności
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
• Klauzula informacyjna dla Lekarza Weterynarii
• Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
• Oświadczenie osoby dopuszczonej do przetwarzania danych osobowych

Dodatkowe wymagania:

• posiadanie prawa jazdy kategorii B,
• zdolności organizacyjne,
• komunikatywność,
• obowiązkowość,
• umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
• znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
• znajomość systemów GHP, GMP i HACCP,
• pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia
(test wiedzy, który odbędzie się w dniach 23-27 październik)


Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do 20.10.2023 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawiczu,
ul. Kopernika 4A do godz. 15:00.
Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu 63-900 Rawicz, ul. Kopernika 8
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu 63-900 Rawicz, ul. Kopernika 8 tel. 65 545-22-67
- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
- Informacje o odbiorcach danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Inspekcji
- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
- Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
-Inne informacje: podane dane

________________________________________


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Autor informacji: Ewa Bandura
Informację wprowadził: Ewa Bandura
Opublikowany dnia: 2023-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-10-06